Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác